Uçağa binmenin kuralları değişti. Bundan sonra uçağa alınmayacaklar

Havalimanlarında yeni dönem için düğmeye basıldı. Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun Milli Sivil Havacılık Güvenlik Kurulu ve hava güvenliğiyle ilgili düzenlemeyi içeren Kanun teklifi TBMM’den geçti. O kurala uymayan yolcular uçağa alınmayacak.

UÇAĞA ALINMAYACAKLAR

Yolcular, havalimanlarına girerken, yanlarındaki eşyaları ile birlikte teknik cihazlarla ve bundan sonra gerektiğinde el ile aranacaklar. Havacılık güvenlik tedbirleri, kapsamında can ve mal güvenliğini sağlamak, yasa dışı eylemleri önlemek için polis dışında özel güvenlik görevlileri tarafından da yerine getirilecek.

Yolcu kendisinin ve eşyasının elle aranmasını kabul etmediği takdirde havaalanı ve hava aracına kabul edilmeyecek.Uçağa bindirilmeyecek.

Yeni düzenlemeye göre, tüm yolcular, havacılık güvenliğinin ihlal edilmemesiyle sınırlı olmak üzere havalimanlarına ve uçak ve helikopterlere geçerken, yanlarındaki eşyaları ile birlikte teknik cihazlarla ve gerekli görüldüğü hallerde el ile kontrol edilecek ve aranabilecek. Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşma hükümleri saklı olacak.

Özel güvenlik görevlilerinin üst aramasını el ile yapılabilmelerine havaalanı mülki idare amirinin yazılı emrine istinaden genel kolluk gözetiminde yapabilecekler. Havacılık tesislerine girişte, kişilerin üstünü, eşya, bagaj, kargo ve mallarını teknik cihazlarla ve gerektiğinde el ile kontrol edebilecek ve arayabilecek.

Güvenlik sistemi veya cihazlarla yapılan kontrol sırasında bagaj, kargo ve diğer mallar, havacılık güvenliğinin ihlal edileceği şüphesinin ortaya çıkması durumunda, havaalanı mülki idare amirinin yazılı emrine istinaden yolcusu veya sahibi olmaksızın genel ve özel kolluk gözetiminde özel güvenlik görevlileri tarafından teknik cihazlarla ve gerektiğinde el ile aranabilecek; açılabilecek ve taşınması yasaklı nesneler emanete alınabilecek. Bu konuda, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun adli aramaya ilişkin hükümleri saklı olacak.

Ulaştırma alanında düzenlemeler içeren Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

DENİZDE DE KURULLAR DEĞİŞTİ

Demirleme ücret tarifesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca belirlenecek. Bir günlük demirde kalma süresi için geminin seferi, demirde kalma süresi, aylık veya yıllık toplu ödeme, demirlediği yer gibi unsurlar göz önünde bulundurularak, hesaplanacak. Ödenecek para geminin grostonu başına 2 lirayı geçmeyecek.

DENİZLERDEKİ KILAVUZLUK VE RÖMORKÖRCÜLÜK HİZMETLERİ

İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından geçiş esnasında verilecek kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı belirleyecek. Hizmet Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Bu konuda dışarıdan hizmet alınmayacak.

ÖZEL HÜKÜM

Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında işletilen liman tesislere özel hüküm uygulancak. Sözleşmelerinde hüküm olması halinde sadece bu tesislere yönelik kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerini verebilecek.

Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmeti vermekte olan gerçek veya tüzel kişilerin, kılavuzluk ve römorkörcülük ile bunlarla bağlantılı palamar ve yer değiştirme gibi hizmetlerden elde ettiği gelirlerden oluşan aylık gayrisafi hasılattan, değişen oranlarda pay alınacak.

Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmeti vermekte olan gerçek veya tüzel kişilerce ödenecek pay, en geç hizmetin verildiği ayı takip eden ayın 15’ine kadar Bakanlık döner sermaye işletmesi muhasebe birimi hesaplarına yatırılacak. Yatırılan miktarın yüzde 50’si takip eden ayın 5’ine kadar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Bakanlık merkez muhasebe birimine aktarılacak.

Yük veya yolcu elleçleme amacıyla limanlara gelen veya limanlardan ayrılan ticari gemilerin saldıkları sera gazı emisyonlarının karşılığı olarak, düzenleme kapsamında hesaplanarak gemi sahiplerinden tahsil edilen tutarlar genel bütçenin “B” işaretli cetveline özel gelir olarak kaydedilecek. Alınacak bedeller, doğrulanan sera gazı emisyonları ile Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi güncel karbon fiyatı temel alınarak belirlenecek ve bu bedel her yıl, bir sonraki yılın eylül ayı sonuna kadar bir önceki yılın toplam bedeli olarak ödenecek.

Ticaret gemilerinin tahsis edildikleri işlere ve yapacakları yolculuklara göre tekne, makine, kazan, genel donanım, can kurtarma, yangından korunma ve yangın söndürme, seyir ve telsiz ekipmanları ve sair araç ve teferruatının yönetmeliği gereğince haiz olmaları lazım gelen durumları ve bu hususların denetimi; uluslararası sözleşmeler kapsamında olan gemiler için taraf olunan uluslararası sözleşmelere göre, kapsam dışında kalan ticaret gemileri için ise idare tarafından çıkarılan yönetmeliklere göre belirlenecek.

Orman Kanununa eklenecek düzenlemelere göre de büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde olan devlet ormanlarındaki erişme kontrolü uygulanan karayollarında yük aktarmak için zaruri olan yükleme ve boşaltma işlemlerine ait geçici depolar ve bunların tamamlayıcısı olan tesislere kara yolu sınır çizgisi içinde kalmak kaydıyla ağaçlandırma bedeli alınarak izin verilebilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir